Mantolama

İstilik izolyasiyalı, malalanma sistemi ilk dəfə 1957-ci ildə Almaniyada yaranmışdır. Lakin bu sistemə lazımi qiyməti 1970-ci illərdə cərəyan böhranında veriblər.

Malalanma istilik izolyasiya sistemi iki əsas laydan ibarətdir: istiləşdirmə və qoruyucu-dekorativ lay. Effektiv xarici istilik izolyasiya sistemi divarların istiliyə davamlılıq xüsusiyyətini artırır. Nəticə- mövcud tikinti materiallarına məsrəfin olmaması. Nəzərə almaq lazımdır ki, malalanma sistemi nəyinki yeni tikililərdə, həmçinin artıq tikilmiş hazır binalarda da istifadə olunur.

Tikintinin divarlarının EpoMur 44 S istilik sistemi ilə təmin olunması

Baza hazırlayırıq

Malalama istilik sisteminin uğurlu həyata keçirilməsi əsasən baza sisteminin düzgün qurulmasından aslıdır. Fasad əsasən zibildən, yağ ləkələrindən, məhlul artığından, kifdən, göbələkdən təmizlənir. Profilaktik məqsədlə sokolu əsasən antiseptik tərkiblə tənzim edirlər. Əgər çatlaq varsa, bu halda həmin hissələr suvaqlanır, zəif hissələr isə qrunt hissəcikləri vasitəsi ilə doldurulur. Nazik qatlı fasad örtükləri sistemini xüsusi növ qatışıqlar vasitəsi ilə çıxarırlar, qalın örtüklü sistem isə o qədər də vacib deyil. Bundan əlavə onları həm də kifayət qədər ciddi geometrik xətalarla da düzəltmək olar.
  Bağ evlərində istilikitirmə faizlə.
İstilik üçün imkan

İstilik sisteminin «yaş» tipində iki tip istilik izolyatorundan istifadə olunur: mineral pambıq misal üçün Rockwool, Paroc, İsomat və fasad penopolistirol, yəni XPS panel. Penopolistirol mineral pambıqdan ucuz başa gəlir. Bundan əlavə istilik texnologiyası baxımından o öz «daş» rəqibindən geri qalmır. Buna baxmayaraq penopolistirol istilik sistemində 2 çatışmazlıq mövcuddur: o çox kəskindir və zəif daxilolma qabiliyyətinə malikdir. Bu mənfiliklər malalanma sisteminin layihələşdirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır. Bura yalnız zəifyanan və özüsönən penopolistirolu daxil etmək lazımdır.
  Kotecdə istilikitirmə (a)-dan (b)-yə qədər
Çoxmərtəbəli binaların divarlarını da malalama istilik sistemi ilə təmin etmək olar.
Sokolların divarları əsasən xüsusi növ penopolistirolla isidilir (BASF, Styrodur, Austerdam). Bu istilik izolyatoru əsasən yüksək hidrofob və mexaniki dayanıqlığa malikdir.
İstilik izolyasiya layını təmir etməmişdən öncə, sokolun yuxarı hissəsinə nazik alüminium vurulur - onu iynə və aşağı qat vint vasitəsi ilə bərkidirlər. Ensiz hissəsinin üzərinə birinci cərgə istilik sistemi yerləşdirilir. Divarlara isə xüsusi növ kleyvoy və digər elementlərlə bərkidilir. Metal hissələrin sayı və ya tipi əsasən istismarın şərtlərindən, divarların dayanaqlığından, istilik izolyatorunun qalınlığından və s. asılıdır. Dayaq elementləri kimyəvi tərkibə davamlı və materiallarla bərk sıxılmalıdır. Bununla bərabər istilik sistemlərinin kleylənməsinə də üstünlük verənlər də var. Əgər divar yaxşı hamarlanıbsa, onu dişli mala ilə tərs formada vurulur. İstilik izolyatorunun fasada bərkidilməsi zamanı kiçik səhv olduqda münasib konturlar (piltənin zolağına uyğun) yaranır, daxildə isə kleyi nöqtələr ilə vururlar. Lokal və kiçik aralıq piltələri isə poliuretan köpüklə doldururlar. Pəncərə və qapı çərçivələrini isə xüsusi profil ilə nəmliyə davamlı gücləndirirlər.
Diqqət veririk ki, qalın laylı istilik izolyatorları (yalnız mineral piltə istifadə olunur) sistemi quraşdırılarkən xüsusi dayaq elementlərdən və daimi örtükdə istifadə olunsun. Divarda xüsusi dəliklər açılır və ora lazimi qarmaqlar yerləşdirilir. Piltələr dübellər üzərinə plastilinlər vasitəsi ilə bərkidilir. Sonra qırmaqlar vasitəsi ilə daimi örtük üzərinə çəkilir.

Sistemləşdirilmiş zireh

İstilik sisteminin mantajından sonra mala layına keçid başlayır. İstilik izolyatoru üzərinə nazik qatlı sistem-polimermodifikasiyalı kleyvoy çəkilir, hansı ki, qələviyədavamlı şüşəlifli örtükdə bərkidilir. O mala layını bərkidir və onu çatlamaqdan qoruyur. Qapı və pəncərə səthini plastik profil vasitəsi ilə, binanın küncləri isə pansir torla bərkidilir. Karnizin bərkidildiyi zona isə hidroizolyasiya olunur. Mala sistemini xüsusi dəliklərə bərkitmək üçün sıxlaşdırıcı lentdən və germetik qatdan istifadə olunur. Sonra isə armaturlaşdırılmış layı mineral kley vasitəsi ilə örtürlər.
Qalın qatlı sistemi quraşdırarkən EpoMur 44 S məhlulundan istifadə, torun onun içərisində dayanaqlı qalması üçün istifadə olunur. İlkin lay bir dəfə və çox diqqətlə qaydalara uyğun çəkilir. Sonra mala sistemi periodik olaraq hər lay çəkiləndə nəmlənmək şərti ilə təqribən bir gün saxlanılır. Onu bir saatdan üç saata qədər saxladıqdan sonra silirlər. Hamar səth almaq üçün mala sistemi uzərinə xüsusi tərkib qatırlar.

Qeyd
Akril və silikon boyaları asanlıqla son laya vurmaq olar. Onlar ekoloji baxımdan təmizdirlər və heç bir xoşagəlməz qoxu buraxmırlar.
Qeyd
Fasad üçün lazimi rəng və dekorativ maladan savayı, «yaş» tip üçün klinker piltədən və keramoqranitdən də istifadə etmək olar. Onların köməkliyi ilə ənənəvi kərpic və daş imitasiya prossesi əmələ gəlir və fasad qeyri adi dekorativ üslubda bəzədilir.

EpoMur 44 istilik izolyatoru quraşdırma texnologiyası
Piltə üzərinə dişli vasitəyə xüsusi kley vurulur
Piltə ehtiyatla oturacaq üzərinə təmiz sıxılır və vurulur.
Piltənin üzərinə mala vurulur.

Ağ rəngli malanı fasad rənglərinə uyğun tipdə rəngləyirlər. Mala sisteminin kimyəvi tərkibindən asılı olaraq ora mineral, silikat, akril və silikon rənglər də xüsusi məhlul vasitəsi ilə vurulur.
Nazikqatlı sistemin fasad istiliyi Qalınqatlı sistemin fasad istiliyi Penopolistirol asanlıqla adi bıçaqla da kəsilir.


 
social_links
 
Badamdar şossesi 27
Tel: (994-12) 5024690 (994-12) 5024234
Fax: (994-12) 5024169
e-mail: office@dubendi.com
bütün hüquqlar qorunub (c) 2005